Kawasaki cuotas de apuestas


William Hill Productos

Ir al contenido

Entrar
Guardar datos ¿Has olvidado tus datos?

7:00 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 4f 104y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Dragoste
Tadanari Konno/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Lavender Bern
Wataru Fujie/ Yoshihisa Suzuki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Kyoei Major
Shinobu Sakai/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Yulan Magnolia
Hiroto Itou/ Hiromi Yamazaki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Evan Maar
Ryou Tanaka/ Hironori Satou
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Bobtail
Kousuke Sakurai/ Shouichi Hirata
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Sanei Jiro
Taito Mori/ Kenichi Takatsuki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Kanetoshi Kessoku
Seiji Yamazaki/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Rustle Of Trees
Seiji Sakai/ Kenichi Takatsuki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Mega Flash
Kasumi Kamio/ Yuuya Yamazaki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

7:30 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 4f 104y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Le Rire
Shinobu Sakai/ Takayuki Hayashi
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Like A Bee
Takayuki Yano/ Yuuya Yamazaki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Break And Kill
Taito Mori/ Kenichi Takatsuki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Steel Time
Mitsuhiro Masuda/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Queen Peace
Wataru Fujie/ Jiyuichi Tajima
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Nagata Doll
Yuuki Furuoka/ Hiroshi Iwamoto
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Nine Viper
Seiji Sakai/ Hitoshi Yagi
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk A's Sparkle
Masashige Honda/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Shigeru Komori
Seiji Yamazaki/ Yoshihisa Suzuki
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Orerano Yume
Nobuhiko Sanrindou/ Takashi Ikeda
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Siena Titicaca
Hiroki Okamura/ Masami Yamada
Forma: Edad: 1 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

8:00 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 6f 211y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Victor Zoro
Naoki Machida/ Shouichi Hirata
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk J K Leon
Tadamasa Sakaue/ Nobufumi Kuribayashi
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Yanchaki
Kazuki Akatsu/ Kenji Arai
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Gold Ronji
Seiji Yamazaki/ Hiroshi Iwamoto
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Via Sacra
Mitsuhiro Masuda/ Yuuya Yamazaki
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Freundschaft
Nobuhiko Sanrindou/ Shouichi Hirata
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Hokko Totonto
Ryuusei Nakagoshi/ Yuuya Yamazaki
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Arc Destino
Yuuki Furuoka/ Kazumi Takei
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Fumitatsu Big Mama
Wataru Fujie/ Isamu Kubo
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Lien Summit
Hiroki Okamura/ Shouichi Hirata
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

8:30 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 4f 104y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Emeraldy
Takayuki Yano/ Masayoshi Yagi
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Dupes
Jiyouji Wada/ Shigenori Itou
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Memorial Queen
Kousei Akimoto/ Hirotsugu Ozawa
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Yotsuba Hime
Tadanari Konno/ Takayuki Hayashi
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Bordeaux Vertu
Takuto Iketani/ Kazumi Takei
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk For Nova
Yuuki Furuoka/ Terukazu Imai
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Fortune Kiseki
Wataru Fujie/ Hitoshi Yagi
Forma: Edad: 6 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Miracolo Assioma
Kasumi Kamio/ Hirotsugu Ozawa
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Siesta Key
Nobuhiko Sanrindou/ Hironori Satou
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Cheddar Pink
Seiji Sakai/ Nobufumi Kuribayashi
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Thinking Moon
Naoki Machida/ Katsuyoshi Uchida
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Nobo Yuki
Seiji Yamazaki/ Yuuya Yamazaki
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

9:00 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 6f 211y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Voluptas
Kousuke Sakurai/ Shouichi Hirata
Forma: Edad: 6 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Imperfetto
Yuuki Furuoka/ Jiyuichi Tajima
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Come On Baby
Hiroki Okamura/ Masami Yamada
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Ahu O Laka
Shoutarou Kawashima/ Takayuki Hayashi
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk La Diosa
Taito Mori/ Hironori Satou
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk J K Stella
Kasumi Kamio/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 6 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Daiba Cat's Eye
Kazuki Akatsu/ Takeshi Minowa
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk O B One Zudon
Noritada Honda/ Hitoshi Yagi
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Trois Filles
Jiyouji Wada/ Hirohito Noguchi
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

9:30 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 7f 100y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Sho Imon
Riyuuji Tatsushiro/ Kenji Uchino
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Ogon Fairy
Hiroki Okamura/ Isamu Kubo
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Time Factor
Jiyouji Wada/ Sunao Yamada
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Musashi Field
Taito Mori/ Kenichi Takatsuki
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Meiner Aigate
Takayuki Yano/ Hiroaki Kawazu
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Hideno Veloce
Kousei Akimoto/ Kazuo Okada
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Hayabusa Genie
Tadanari Konno/ Junichi Murata
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Sangatsu Kokonoka
Hiroto Itou/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Indeed City
Kenji Okamura/ Yasushi Miyashita
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Awesome Passion
Tsubasa Sasagawa/ Noboru Tamai
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Sei Gale
Wataru Fujie/ Kenji Arai
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Symboli Bino
Yuuki Furuoka/ Youichi Tanabe
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
13 (13)
Runner Silk Koyu Yamato
Seiji Sakai/ Nobufumi Kuribayashi
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
14 (14)
Runner Silk Shigeru Eris
Nobuhiko Sanrindou/ Yoshihisa Suzuki
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

10:00 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 4f 104y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Tsukubafutatsubosi
Toshio Uchida/ Hironori Unoki
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Golden Dia
Tadamasa Sakaue/ Hiroshi Iwamoto
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Citrine
Yasuyuki Haibara/ Hironori Satou
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Sky Luke
Shinobu Sakai/ Isamu Kubo
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Carte Baby
Kousuke Sakurai/ Yuuya Yamazaki
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Scale Up
Mitsuhiro Masuda/ Seiichi Katou
Forma: Edad: 7 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Meisho Hayanari
Akio Mikoshi/ Tomoyuki Fujihara
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Meiner Liberal
Dai Okada/ Eikichi Gobou
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Higashi Brave
Taito Mori/ Hiroaki Kawazu
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Fanfan
Kazuki Akatsu/ Takeshi Minowa
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Kirakira Aura
Tetsuya Takahashi/ Eikichi Gobou
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

10:30 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 7f 210y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Arc Rioso
Takayuki Yano/ Shouichi Hirata
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Edono Street
Shinobu Sakai/ Hironori Unoki
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Random Story
Keita Nishi/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Blanc Meilleur
Tsubasa Sasagawa/ Takashi Ikeda
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Live Macaron
Mitsuhiro Masuda/ Hiromi Yamazaki
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Baro's Legacy
Norifumi Mikamoto/ Hiroaki Kawazu
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Yggdrasill
Seiji Yamazaki/ Hiromi Yamazaki
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Tosen Frank
Seiji Sakai/ Satoshi Kokubo
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Mega Million
Kousuke Sakurai/ Jiyuichi Tajima
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Morning Fuji
Kousei Akimoto/ Takeshi Minowa
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

11:05 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 4f 104y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Kumokiri
Takayuki Yano/ Satoshi Kouda
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Mad Sherry
Kasumi Kamio/ Sunao Yamada
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Kanetoshi Tekkin
Mitsuhiro Masuda/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Golden Opal
Yuuki Furuoka/ Hiroshi Iwamoto
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk White Plains
Taito Mori/ Kenichi Takatsuki
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Farrokh
Hiroto Itou/ Jiyunichi Yoshihashi
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Crazy Victory
Masashige Honda/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Monge Hagane
Naoki Machida/ Yoshihisa Suzuki
Forma: Edad: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Taisei Shiny
Seiji Yamazaki/ Katsuyoshi Uchida
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Benino Madonna
Kousuke Sakurai/ Youichi Tanabe
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Sanei Lord
Seiji Sakai/ Kenichi Takatsuki
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Champ Des Fraises
Takuto Iketani/ Jiyuichi Tajima
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

11:40 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 7f 100y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk All The Best
Daisuke Mashima/ Katsuyoshi Uchida
Forma: Edad: 6 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Titan Brain
Takayuki Yano/ Kenichi Takatsuki
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Valero
Genki Fujimoto/ Takashi Ikeda
Forma: Edad: 6 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Blu Regina
Takuto Iketani/ Hironori Satou
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Personal Maki
Mai Fukuhara/ Maki Hirayama
Forma: Edad: 7 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Schicksal
Kousuke Sakurai/ Hiroaki Kawazu
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Pyrogen
Taito Mori/ Kenichi Takatsuki
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Valed Dancer
Tsubasa Sasagawa/ Hiroaki Kawazu
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Estrades
Seiji Sakai/ Satoshi Kokubo
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Gamester
Masashige Honda/ Jiyuichi Tajima
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Niyodo Hunter
Yuuki Furuoka/ Hiroshi Iwamoto
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Underpromise
Seiji Yamazaki/ Hiromi Yamazaki
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
13 (13)
Runner Silk Late Blooming
Wataru Fujie/ Hiromi Yamazaki
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

12:15 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 1m 1f 207y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Whitehead
Kouta Motohashi/ Masakazu Kawashima
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Coral Tsukki
Hiroto Itou/ Yuuya Yamazaki
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Shining Akari
Norifumi Mikamoto/ Hitoshi Sasaki
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Chestnut Coat
Toshio Uchida/ Satoshi Kokubo
Forma: Edad: 6 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Ensemble Life
Shouya Hozono/ Hikaru Yamakoshi
Forma: Edad: 7 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Freccia Bianca
Masashige Honda/ Masakazu Kawashima
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Jo Glanz
Taito Mori/ Satoshi Kokubo
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Salsa Leia
Takayuki Yano/ Katsuyoshi Uchida
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Marukan Sensor
Tsubasa Sasagawa/ Tsuyoshi Takano
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Riccardo
Takehiro Kasano/ Yuuta Satou
Forma: Edad: 9 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Noble Saturn
Naoki Machida/ Kenji Sano
Forma: Edad: 6 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4

12:50 Kawasaki

Estado del terreno - / Distancia - 7f 100y
Número Selección RP Rating Cuotas previas Cuota SP Colocado
Solo 2
Colocado
Solo 3
Colocado
Solo 4
Asegurar 2 posiciones Asegurar 3 posiciones Insure 4 Places Insure Faller Apuestas sin Apuestas sin Apuestas sin
1 (1)
Runner Silk Celsus
Yasuyuki Haibara/ Youichi Tanabe
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Ultime Homa
Nobuhiko Sanrindou/ Nobufumi Kuribayashi
Forma: Edad: 6 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Meiner Aleman
Hiroto Itou/ Shigemi Yasuike
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Time Travel
Kousuke Sakurai/ Hiromi Yamazaki
Forma: Edad: 6 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Taisei Blues
Tadamasa Sakaue/ Junichi Murata
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Manuia
Wataru Fujie/ Sunao Yamada
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Star Queen
Seiji Sakai/ Kenichi Takatsuki
Forma: Edad: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Akikono Yumeo
Hiroki Okamura/ Isamu Kubo
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Noble Fairy
Shinobu Sakai/ Youichi Tanabe
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Yamanin Prunier
Kasumi Kamio/ Hiromi Yamazaki
Forma: Edad: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk K Two Real
Takayuki Yano/ Seiichi Katou
Forma: Edad: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cuotas
3 Posiciones
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deducciones Regla 4


Carreras Sudáfrica con Cuotas Fijas DD_EXPAND_COLLAPSE

 • Clave::
 • Primeras CuotasPrimeras Cuotas
 • Mejor Cuota GarantizadaMejor Cuota Garantizada
 • ResultadosResultados
 • Repetición de la carreraRepetición de la carrera
 

Reino Unido e Irlanda - Mejor Cuota Garantizada DD_EXPAND_COLLAPSE

Si apuestas a favor de un caballo y eliges nuestra cuota, por ejemplo 8.00, si al empezar la carrera la cuota ha aumentado, pagaremos tu apuesta con la cuota más alta (solo disponible si tu apuesta se ha realizado a partir de las 00:01h. del mismo día en que se disputa la carrera). Esto quiere decir que siempre recibirás la mejor cuota posible – la SP o la cuota de William Hill.

 
 
 
 
 
 

Francia - Live William Hill covered racing from France DD_EXPAND_COLLAPSE

Sudamérica HR_REGN_TITLE_SOUTH_AMERICA DD_EXPAND_COLLAPSE

Australia and NZ HR_REGN_TITLE_AUSTRALIA_AND_NZ DD_EXPAND_COLLAPSE

HR_REGN_BLURB_AUSTRALIA_AND_NZ

 
 
 

Mackay

 • Live TV     At The Races
 • Estado del terreno: Blando a pesado

Todas las carreras Selec. rápida

 
 

Nowra

 • Live TV     At The Races
 • Estado del terreno: Blando a pesado

Todas las carreras Selec. rápida

 
 

Wyong

 • Live TV     At The Races
 • Estado del terreno: Bueno a blando

Todas las carreras Selec. rápida

Japón . DD_EXPAND_COLLAPSE